การรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพนทองวิทยายน

วันที่ 9 - 13 มีนาคม ปีการศึกษา 1/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด